VÅRA VILLKOR

webbme´s allmänna villkor

Tillämplighet
Nedanstående avtalsvillkor gäller avseende Kunds köp av tjänster inom marknadsföring från Ekerö Webb AB (Webbme). Vid diskrepans mellan dessa Villkor och andra överenskomna villkor mellan Webbme och Kunden ska sådana andra särskilda villkor ha företräde.

Avtalets ingående
Avtalet mellan Kund och Webbme skall anses ha ingåtts vid den tidpunkt då kund godkänt offert och gäller från och med det datumet. Vid köp av löpande tjänster löper avtalet enligt definierad avtalsperiod och förlängs därefter löpande med en ny avtalsperiod om 3 månader i de fall kunden inte sagt upp avtalet en kalendermånader innan utgången för aktuell avtalsperiod. I dessa fall är Kund skyldig att erlägga betalning även för kvarstående avtalsperiod.

Oaktat vad som sagts ovan i denna punkt äger Webbme rätt att, genom skriftligt meddelande till Kunden, säga upp Avtalet till omedelbart upphörande: (i) om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och ej vidtager full rättelse inom tio (10) dagar efter anmodan därom; eller (ii) om den andra parten försätts i konkurs, träder i likvidation, inleder företagsrekonstruktion, inställer sina betalningar eller i övrigt kan anses ha kommit på obestånd. Vid Webbme´s uppsägning av Avtalet med anledning av Kundens avtalsbrott skall Kunden hålla Webbme skadeslös avseende samtliga de förpliktelser gentemot tredje man som Webbme kan ha iklätt sig med anledning av Avtalet vid den tidpunkt när Avtalet upphör.

Pris, fakturering och betalningsvillkor
Priser för löpande avtal kan justeras årligen av Webbme vilket kommuniceras till kund i förväg. Mervärdesskatt tillkommer enligt lag på de priser som angetts i avtalet.

Fakturering sker enligt följande:

  • Fast månadsersättning faktureras i efterskott månatligen om inte annat avtalats.
  • För jobb med fastpris faktureras beloppet, hela eller i delar, efter att arbetet är utfört.
  • Webbhotellspaken faktureras årligen om inte annat avtalats.

Vid löpande debitering sker fakturering månadsvis, med fakturering i efterskott.

Betalningsvillkor är tjugo (20) dagar netto. Vid försenad betalning utgår dröjesmålsränta enligt lag. Kund är i förekommande fall även skyldig att erlägga ersättning till Webbme för faktureringsavgifter, påminnelseavgifter samt lagstadgade inkassoavgifter.

Leverans
Leverans av beställda tjänster sker enligt offert. Löpande tjänster levereras kalendermånadsvis enligt av Kund undertecknat avtal. I det fallet att betalning inte erlagts på förfallodagen har Webbme dock rätt att innehålla leverans.

Webbutvecklingen kräver full tillgång till såväl publiceringssystem som uppgifter om, och access till, Kundens ftp­server. Kunden är medveten om och godkänner att ändringar i både kod och innehåll (text & bilder) kommer att göras på Kundens befintliga Webbsida. Kunden är även medveten och ger sitt godkännande till att Webbme registrerar Webbplatsen i utomstående webbkataloger, bloggar och register för att öka Webbplatsens popularitet.

I de fall material skapats som Kunden misstycker till skall Kunden snarast meddela Webbme detta, som då i samspråk med kunden skall ändra materialet så att kunden godkänner detta.

Texter och länkar som i samråd med Kunden tagits fram för Webbplatsen ägs av Kunden vilken ansvarar för att löpande hålla sig underrättad om aktuella texters och sidors utformning och innehåll. För det fall Kunden anser att innehållet inte är i linje med dennes verksamhet och företagets mål och syfte skall Kunden göra Webbme uppmärksam på detta snarast varpå Webbme skall åtgärda detta i samråd med Kunden som åtar sig att tillhandahålla underlag till Webbme i detta syfte.

Ansvar och Ansvarsbegränsningar
All marknadsföring är förenat med vissa risker som kan ha påverkan på kundens resultat. Webbme ansvarar för att Webbme utför tjänsterna på ett fackmannamässigt sätt. Om Webbme varit vårdslös ansvarar Webbme för direkt skada med ett belopp som maximalt motsvarar 100 % av arvodet för uppdraget dock max 2 basbelopp. Webbme ansvarar inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust information eller ersättningsskyldighet till tredje man.

Meddelande
Meddelande till Kund eller Webbme avseende detta avtal skall lämnas skriftligen via e­post.

Etiska riktlinjer
Webbme förbehåller sig rätten att vägra leverans till Kund i de fall då önskat innehåll inte kan anses vara relevanta för Kunds verksamhet eller webbplatsinnehåll.

De tjänsterna som Webbme tillhandahåller Kund får inte på något vis användas i syfte att sprida hets mot folkgrupp, pornografiskt material, hotfulla, sexistiska, eller på annat sätt kränkande meddelanden.

Exklusivitet
Avtal mellan Webbme och Kund är inte att betrakta som exklusivt. Webbme kan ha andra kunder som konkurrerar med Kund. På grund av sekretessbestämmelser i befintliga kundavtal kan Webbme inte informera Kund om vilka andra kunder Webbme ingått avtal med.

Upphovsrätt
Kunden garanterar och tar ansvar för att denne innehar eller annars äger rätten att utnyttja allt material som produceras i uppdraget, såsom text och bildmaterial, förutom av Webbme producerade grafiska standardelement. Någon kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av Webbme immateriella rättigheter får icke ske.

Även då Webbme från tid till annan ändrar, skapar nytt och tar bort innehåll på Webbplatsen, står Kunden självt ansvarig för att de texter och bilder som finns på Kundens Webbplats inte strider mot någon lag, avtal eller andra regleringar och att alla rättigheter har erhållits. Kunden står självt ansvarig för att de texter och bilder som Kunden tillhandahållit till Webbme eller själv publicerat i samband med uppdraget får användas av Kunden och att dessa inte inkräktar på någon immateriell rättighet som tillhör tredje man. För det fall något av det tillhandahållna materialet likväl medför sådant inkräktande skall Kunden hålla Webbme fullt ut skadeslös för krav på skadestånd eller annan ersättning som sådan tredje man kan komma att rikta mot Webbme eller som Webbme annars kan komma att träffas av. Webbme äger rätten att publicera Kundens material och logotyper i så kallade referensuppdrag på sin egen webbplats ävensom i andra kanaler.

Tvister
Detta avtal är underkastat av svensk rätt. Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans.

Villkorsändring
Villkor avseende löpande tjänster kan ändras av Webbme genom särskilt meddelande till Kund. Om Kund inte bestridit villkorsändring skall denna anses bunden av presenterade villkor fyra veckor efter dessa kommit Kund tillhanda. För det fall villkorsändringen är av väsentlig negativ betydelse för Kund äger denna rätt att säga upp avtalet.

Sekretess
Part i detta avtal förbinder sig att inte publicera eller på annat sätt delge tredje man information, som inte är eller blir allmänt känt rörande parts verksamhet, utveckling eller interna förhållanden samt inte heller rörande innehållet i detta avtal.

Information som Kunden samtyckt till för publicering på exempelvis Webbplatsen omfattas inte i något fall av nu nämnda sekretessförbindelse.

Denna information uppdaterades 2019-03-12

du verkar gilla vår sida :)

vi vill gärna höra från dig!

genom att använda detta formulär godkänner du vår integritetspolicy

Webbme digital marknadsföring